Kuran-ı Kerim'de Ne kötü kelimeleri bulunan ayetlerden bazıları

Allah (c.c.) tarafından indirilmiş kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'de Ne kötü kelimeleri bulunan ayetlerden bazıları . Mümkünse ayetlerin üstündeki ilgili sayfasını tıklayarak ayetin öncesi ve sonrasindaki ayetlerle birlikte okumanızı öneririm.

Euzu billahi mineş-şeytanirracim.Bismillahirrahmanırrahim
Kuran okumaya başlarken söylenmelidir.Anlamı "Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığırım.Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla".

Kuran-ı Kerim 14. sayfasında bulunan,Bakara süresinin 90 nolu ayeti
" Allah'ın kullarından dilediğine peygamberlik ihsan etmesini kıskandıkları için Allah'ın indirdiğini (Kur'an'ı) inkâr ederek kendilerini harcamaları ne kötü bir şeydir! Böylece onlar, gazap üstüne gazaba uğradılar. Ayrıca kâfirler için alçaltıcı bir azap vardır. "

Kuran-ı Kerim 14. sayfasında bulunan,Bakara süresinin 93 nolu ayeti
" Hatırlayın ki, Tûr dağının altında sizden söz almış: Size verdiklerimizi kuvvetlice tutun, söylenenleri anlayın, demiştik. Onlar: İşittik ve isyan ettik, dediler. İnkârları sebebiyle kalplerine buzağı sevgisi dolduruldu. De ki: Eğer inanıyorsanız, imanınız size ne kötü şeyler emrediyor! "

Kuran-ı Kerim 16. sayfasında bulunan,Bakara süresinin 102 nolu ayeti
" Süleyman'ın hükümranlığı hakkında onlar, şeytanların uydurup söylediklerine tâbi oldular. Halbuki Süleyman büyü yapıp kâfir olmadı. Lâkin şeytanlar kâfir oldular. Çünkü insanlara sihri ve Babil'de Hârut ile Mârut isimli iki meleğe indirileni öğretiyorlardı. Halbuki o iki melek, herkese: Biz ancak imtihan için gönderildik, sakın yanlış inanıp da kâfir olmayasınız, demeden hiç kimseye (sihir ilmini) öğretmezlerdi. Onlar, o iki melekden, karı ile koca arasını açacak şeyleri öğreniyorlardı. Oysa büyücüler, Allah'ın izni olmadan hiç kimseye zarar veremezler. Onlar, kendilerine fayda vereni değil de zarar vereni öğrenirler. Sihri satın alanların (ona inanıp para verenlerin) ahiretten nasibi olmadığını çok iyi bilmektedirler. Karşılığında kendilerini sattıkları şey ne kötüdür! Keşke bunu anlasalardı! "

Kuran-ı Kerim 19. sayfasında bulunan,Bakara süresinin 126 nolu ayeti
" İbrahim de demişti ki: Ey Rabbim! Burayı emin bir şehir yap, halkından Allah'a ve ahiret gününe inananları çeşitli meyvelerle besle. Allah buyurdu ki: Kim inkâr ederse onu az bir süre faydalandırır, sonra onu cehennem azabına sürüklerim. Ne kötü varılacak yerdir orası! "

Kuran-ı Kerim 32. sayfasında bulunan,Bakara süresinin 206 nolu ayeti
" Böylesine «Allah'tan kork!» denilince benlik ve gurur kendisini günaha sevkeder. (Ceza ve azap olarak) ona cehennem yeter. O ne kötü yerdir! "

Kuran-ı Kerim 51. sayfasında bulunan,Al-i İmran süresinin 12 nolu ayeti
" (Resûlüm!) İnkâr edenlere de ki: Yakında mağlup olacaksınız ve cehenneme sürüleceksiniz. Orası kalınacak ne kötü bir yerdir! "

Kuran-ı Kerim 69. sayfasında bulunan,Al-i İmran süresinin 151 nolu ayeti
" Allah'ın, hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri O'na ortak koşmaları sebebiyle, kâfirlerin kalplerine yakında korku salacağız. Gidecekleri yer de cehennemdir. Zalimlerin varacağı yer ne kötüdür! "

Kuran-ı Kerim 71. sayfasında bulunan,Al-i İmran süresinin 162 nolu ayeti
" Allah'ın hoşnutluğunu gözetenle Allah'ın hışmına uğrayan bir olur mu hiç? Berikisinin yeri cehennemdir. Cehennem ise ne kötü bir varış noktasıdır. "

Kuran-ı Kerim 76. sayfasında bulunan,Al-i İmran süresinin 197 nolu ayeti
" Azıcık bir menfaattır o. Sonra onların varacakları yer cehennemdir. O ne kötü varış yeridir! "

Kuran-ı Kerim 85. sayfasında bulunan,Nisa süresinin 38 nolu ayeti
" Allah'a ve ahiret gününe inanmadıkları halde mallarını, insanlara gösteriş için sarfedenler de (ahirette azaba dûçâr olurlar). Şeytan bir kimseye arkadaş olursa, ne kötü bir arkadaştır o! "

Kuran-ı Kerim 94. sayfasında bulunan,Nisa süresinin 97 nolu ayeti
" Kendilerine yazık eden kimselere melekler, canlarını alırken: «Ne işde idiniz!» dediler. Bunlar: «Biz yeryüzünde çaresizdik» diye cevap verdiler. Melekler de: «Allah'ın yeri geniş değil miydi? Hicret etseydiniz ya!» dediler. İşte onların barınağı cehennemdir; orası ne kötü bir gidiş yeridir. "

Kuran-ı Kerim 97. sayfasında bulunan,Nisa süresinin 115 nolu ayeti
" Kendisi için doğru yol belli olduktan sonra, kim Peygamber'e karşı çıkar ve müminlerin yolundan başka bir yola giderse, onu o yönde bırakırız ve cehenneme sokarız; o ne kötü bir yerdir. "

Kuran-ı Kerim 117. sayfasında bulunan,Maide süresinin 63 nolu ayeti
" Din adamları ve âlimleri onları, günah olan sözleri söylemekten ve haram yemekten menetselerdi ya! İşledikleri (fiiller) ne kötüdür! "

Kuran-ı Kerim 118. sayfasında bulunan,Maide süresinin 66 nolu ayeti
" Eğer onlar Tevrat'ı, İncil'i ve Rablerinden onlara indirileni (Kur'an'ı) doğru dürüst uygulasalardı, şüphesiz hem üstlerinden, hem de ayaklarının altından yerlerdi (yeraltı ve yerüstü servetlerinden istifade ederek refah içinde yaşarlardı). Onlardan aşırılığa kaçmayan (iktisatlı, mutedil) bir zümre vardır; fakat çoğunun yaptıkları ne kötüdür! "

Kuran-ı Kerim 120. sayfasında bulunan,Maide süresinin 79 nolu ayeti
" Onlar, işledikleri kötülükten, birbirini vazgeçirmeye çalışmazlardı. Andolsun yaptıkları ne kötüdür! "

Kuran-ı Kerim 120. sayfasında bulunan,Maide süresinin 80 nolu ayeti
" Onlardan çoğunun, inkâr edenlerle dostluk ettiklerini görürsün. Nefislerinin onlar için (ahiret hayatları için) önceden hazırladığı şey ne kötüdür: Allah onlara gazabetmiştir ve onlar azap içinde devamlı kalıcıdırlar! "

Kuran-ı Kerim 130. sayfasında bulunan,En'am süresinin 31 nolu ayeti
" Allah'ın huzuruna çıkmayı yalanlayanlar gerçekten ziyana uğramıştır. Nihayet onlara Kıyamet vakti ansızın gelip çatınca, onlar, günahlarını sırtlarına yüklenerek diyecekler ki: «Dünyada iyi amelleri terketmemizden dolayı vah bize!» Dikkat edin, yüklendikleri şey ne kötüdür! "

Kuran-ı Kerim 144. sayfasında bulunan,En'am süresinin 136 nolu ayeti
" Allah'ın yarattığı ekinlerle hayvanlardan Allah'a pay ayırıp zanlarınca, bu Allah'a, bu da ortaklarımıza (putlarımıza) dediler. Ortakları için ayrılan Allah'a ulaşmıyor, fakat Allah için ayrılan ortaklarına ulaşıyor! Ne kötü hüküm veriyorlar? "

Kuran-ı Kerim 168. sayfasında bulunan,A'raf süresinin 150 nolu ayeti
" Musa, kızgın ve üzgün bir halde kavmine dönünce: «Benden sonra arkamdan ne kötü işler yapmışsınız! Rabbinizin emrini (beklemeyip) acele mi ettiniz?» dedi. Tevrat levhalarını yere attı ve kardeşinin (Harun'un) başını tutup kendine doğru çekmeye başladı. (Kardeşi): «Anam oğlu! Bu kavim beni cidden zayıf gördüler ve nerede ise beni öldüreceklerdi. Sen de düşmanları bana güldürme ve beni bu zalim kavimle beraber tutma!» dedi. "

Kuran-ı Kerim 172. sayfasında bulunan,A'raf süresinin 177 nolu ayeti
" Âyetlerimizi yalanlayan ve kendilerine zulmetmiş olan kavmin durumu ne kötüdür! "

Kuran-ı Kerim 177. sayfasında bulunan,Enfal süresinin 16 nolu ayeti
" Tekrar savaşmak için bir tarafa çekilme veya diğer bölüğe ulaşıp mevzi tutma durumu dışında, kim öyle bir günde onlara arka çevirirse muhakkak ki o, Allah'ın gazabını hak etmiş olarak döner. Onun yeri de cehennemdir. Orası, varılacak ne kötü yerdir! "

Kuran-ı Kerim 187. sayfasında bulunan,Tevbe süresinin 9 nolu ayeti
" Allah'ın âyetlerine karşılık az bir değeri (dünya malını ve nefsânî istekleri) satın aldılar da (insanları) O'nun yolundan alıkoydular. Gerçekten onların yapmakta oldukları şeyler ne kötüdür! "

Kuran-ı Kerim 198. sayfasında bulunan,Tevbe süresinin 73 nolu ayeti
" Ey Peygamber! Kâfirlere ve münafıklara karşı cihad et, onlara karşı sert davran. Onların varacakları yer cehennemdir. O ne kötü bir varış yeridir! "

Kuran-ı Kerim 232. sayfasında bulunan,Hud süresinin 98 nolu ayeti
" Firavun, kıyamet gününde kavminin önüne düşecek ve onları (çekip) ateşe götürecektir. Varacakları yer ne kötü yerdir! "

Kuran-ı Kerim 232. sayfasında bulunan,Hud süresinin 99 nolu ayeti
" Onlar burada da, kıyamet gününde de lânete uğratıldılar. (Onlara) verilen bu armağan ne kötü armağandır! "

Kuran-ı Kerim 250. sayfasında bulunan,Ra'd süresinin 18 nolu ayeti
" İşte Rablerinin emrine uyanlar için en güzel (mükâfat) vardır. Ona uymayanlara gelince, eğer yeryüzünde olanların tümü ile bunun yanında bir misli daha kendilerinin olsa, (kurtulmak için) onu mutlaka feda ederler. İşte onlar var ya, hesabın en kötüsü onlaradır. Varacakları yer de cehennemdir. O ne kötü yataktır! "

Kuran-ı Kerim 258. sayfasında bulunan,İbrahim süresinin 29 nolu ayeti
" Onlar cehenneme girecekler. O ne kötü karargâhtır! "

Kuran-ı Kerim 268. sayfasında bulunan,Nahl süresinin 25 nolu ayeti
" Kıyamet gününde kendi günahlarını tam olarak taşımaları ve bilgisizce saptırmakta oldukları kimselerin günahlarından da bir kısmını yüklenmeleri için (öyle derler). Bak ki yüklenecekleri şey ne kötüdür! "

Kuran-ı Kerim 269. sayfasında bulunan,Nahl süresinin 29 nolu ayeti
" «O halde, içinde ebedî kalacağınız cehennemin kapılarından girin! Kibirlenenlerin yeri ne kötüdür!» "

Kuran-ı Kerim 296. sayfasında bulunan,Kehf süresinin 29 nolu ayeti
" Ve de ki: Hak, Rabbinizdendir. Öyle ise dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin. Biz, zalimlere öyle bir cehennem hazırladık ki, onun duvarları kendilerini çepe çevre kuşatmıştır. (Susuzluktan) imdat dileyecek olsalar imdatlarına, erimiş maden gibi yüzleri haşlayan bir su ile cevap verilir. Ne fena bir içecek ve ne kötü bir kalma yeri! "

Kuran-ı Kerim 318. sayfasında bulunan,Taha süresinin 101 nolu ayeti
" Bu kimseler, onda (o günah yükünün altında) ebedî kalırlar. Onlar için kıyamet gününde bu ne kötü bir yüktür! "

Kuran-ı Kerim 332. sayfasında bulunan,Hac süresinin 13 nolu ayeti
" O, zararı faydasından daha (akla) yakın olan bir varlığa yalvarır. O (yalvardığı), ne kötü bir yardımcı, ne kötü bir dosttur! "

Kuran-ı Kerim 339. sayfasında bulunan,Hac süresinin 72 nolu ayeti
" Âyetlerimiz açık açık kendilerine okunduğunda, kâfirlerin suratlarında hoşnutsuzluk sezersin. Onlar, kendilerine âyetlerimizi okuyanların neredeyse üzerlerine saldırırlar. De ki: Size bundan (bu öfke ve huzursuzluğunuzdan) daha kötüsünü bildireyim mi? Cehennem! Allah, onu kâfirlere (ceza olarak) bildirdi. O, ne kötü sondur! "

Kuran-ı Kerim 356. sayfasında bulunan,Nur süresinin 57 nolu ayeti
" İnkâr edenlerin, yeryüzünde (Allah'ı) âciz bırakacaklarını sanmayasın! Onların varacağı yer cehennemdir. Ne kötü varış yeri! "

Kuran-ı Kerim 364. sayfasında bulunan,Furkan süresinin 66 nolu ayeti
" Orası cidden ne kötü bir yerleşme ve ikamet yeridir! "

Kuran-ı Kerim 381. sayfasında bulunan,Neml süresinin 58 nolu ayeti
" Onların üzerlerine müthiş bir yağmur indirdik. Bu sebeple, uyarılan (fakat aldırmayan) ların yağmuru ne kötü olmuştur! "

Kuran-ı Kerim 451. sayfasında bulunan,Saffat süresinin 177 nolu ayeti
" Azap yurtlarına indiğinde, uyarılanların (fakat yola gelmeyenlerin) sabahı ne kötü olur! "

Kuran-ı Kerim 455. sayfasında bulunan,Sad süresinin 56 nolu ayeti
" Onlar cehenneme girecekler. Orası ne kötü bir kalma yeridir. "

Kuran-ı Kerim 455. sayfasında bulunan,Sad süresinin 60 nolu ayeti
" (Liderlere uyanlar ise:) Hayır, asıl siz rahat yüzü görmeyin! Onu bize siz sundunuz! Ne kötü bir yerdir! derler. "

Kuran-ı Kerim 465. sayfasında bulunan,Zümer süresinin 72 nolu ayeti
" Onlara: İçinde ebedî kalacağınız cehennemin kapılarından girin; kibirlenenlerin yeri ne kötü! denilir. "

Kuran-ı Kerim 491. sayfasında bulunan,Zuhruf süresinin 38 nolu ayeti
" O şeytan dostu kimse, en sonunda bize gelince arkadaşına: Keşke benimle senin aranda doğu ile batı arası kadar uzaklık olsaydı, ne kötü arkadaşmışsın! der. "

Kuran-ı Kerim 499. sayfasında bulunan,Casiye süresinin 21 nolu ayeti
" Yoksa kötülük işleyenler ölümlerinde ve sağlıklarında kendilerini, inanıp iyi ameller işleyen kimseler ile bir mi tutacağımızı sandılar? Ne kötü hüküm veriyorlar! "

Kuran-ı Kerim 510. sayfasında bulunan,Fetih süresinin 6 nolu ayeti
" (Bir de bunlar) Allah hakkında kötü zanda bulunan münafık erkeklere ve münafık kadınlara, Allah'a ortak koşan erkeklere ve ortak koşan kadınlara azap etmesi içindir. Müslümanlar için bekledikleri kötülük çemberi başlarına gelsin! Allah onlara gazap etmiş, lânetlemiş ve cehennemi kendilerine hazırlamıştır. Orası ne kötü bir yerdir! "

Kuran-ı Kerim 515. sayfasında bulunan,Hucurat süresinin 11 nolu ayeti
" Ey müminler! Bir topluluk diğer bir topluluğu alaya almasın. Belki de onlar, kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da kadınları alaya almasınlar. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kendi kendinizi ayıplamayın, birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fâsıklık ne kötü bir isimdir! Kim de tevbe etmezse işte onlar zalimlerdir. "

Kuran-ı Kerim 538. sayfasında bulunan,Hadid süresinin 15 nolu ayeti
" Bugün artık ne sizden ne de inkâr edenlerden bedel kabul edilir, varacağınız yer ateştir. Size yaraşan odur. Ne kötü bir dönüş yeridir! "

Kuran-ı Kerim 542. sayfasında bulunan,Mücadele süresinin 8 nolu ayeti
" Gizli konuşmaktan menedildikten sonra yine o yasaklananı yapmaya kalkışarak günah, düşmanlık ve Peygamber'e karşı gelmek hususunda gizlice konuşanları görmedin mi? Onlar sana geldikleri zaman seni, Allah'ın selamlamadığı bir şekilde selamlıyorlar. Kendi içlerinden de: Bu söylediklerimiz yüzünden Allah'ın bize azap etmesi gerekmez miydi? derler. Cehennem onlara yeter. Oraya gireceklerdir. Ne kötü dönüş yeridir orası! "

Kuran-ı Kerim 552. sayfasında bulunan,Cuma süresinin 5 nolu ayeti
" Tevrat'la yükümlü tutulup da onunla amel etmeyenlerin durumu, ciltlerce kitap taşıyan merkebin durumu gibidir. Allah'ın âyetlerini yalanlamış olan kavmin durumu ne kötüdür! Allah, zalimler topluluğunu doğru yola iletmez. "

Kuran-ı Kerim 553. sayfasında bulunan,Münafikun süresinin 2 nolu ayeti
" Yeminlerini kalkan yapıp Allah yolundan yan çizdiler. Gerçekten onların yaptıkları ne kötüdür! "

Kuran-ı Kerim 556. sayfasında bulunan,Teğabün süresinin 10 nolu ayeti
" İnkâr eden ve âyetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennem ehlidirler. Orada ebedî kalacaklardır. Ne kötü gidilecek yerdir orası! "

Kuran-ı Kerim 561. sayfasında bulunan,Mülk süresinin 6 nolu ayeti
" Rablerini inkâr edenler için cehennem azabı vardır. O, ne kötü dönüştür! "

Arapça Kuranı Kerim okuma için Dİyanet İşleri Başkanlığının KUR'AN-I KERİM sayfasına bakabilirsiniz.
PDF KURANI KERİM MEALİ

Kuranı Kerim'de arama formu

İnternete bağlı kalmadan istediğiniz zaman Kuranı Kerim meali okumak isterseniz Kuranı Kerim meali mobil uygulamasına bakabilirsiniz.

Sitede bulunan ayet mealleri TÜRKİYE DİYANET VAKFI sitesinden alınmıştır.Bu meali hazırlayan heyette Prof.Dr. Hayrettin Karaman , Prof.Dr. Ali Özek , Prof.Dr. İbrahim Kafi Dönmez , Prof.Dr. Mustafa Çağrıcı , Prof.Dr. Sadrettin Gümüş , Doç.Dr. Ali Turgut bulunmaktadır.Allah hepsinden razı olsun.

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kur'an-ı Kerim sayfasını ziyaret etmenizi öneririm.

Bir müslümanın ilk dini bilgi kaynağı Kuranı Kerim olmalıdır.Kuranı Kerim'den sonra ise günümüzde önerebileceğim kaynak ise T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinden ücretsiz indirebileceğiniz iki cilt ve 1200'den fazla sayfadan oluşan İlmihal'dir.
İlmihal'in önsözünde Prof. Dr. Hayreddin Karaman , Prof. Dr. Ali Bardakoğlu ve Prof. Dr. H. Yunus Apaydın isimleri bulunmaktadır.

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.