Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

Polinomlar konu anlatımı

Polinom temel kavramları

a0 , a1 ...... an-1 , an gerçek sayılar , an ≠ 0 , x değişken ve n ∈ N olmak üzere P(x) = anxn + an-1xn-1 + .... a2x2 + a1x + a0 şeklindeki ifadelere bir değişkenli gerçek katsayılı n.dereceden bir polinom (çok terimli) denir.

 • anxn , an-1xn-1 , .... a2x2 , a1x , a0 ifadelerine polinomun terimleri denir.
 • an , an-1 .... a2 , a1 , a0 gerçek sayılarına polinomun katsayıları denir.
 • Değişkenin üssü en büyük olan terimin üssüne polinomun derecesi denir ve der[P(x)] ile gösterilir.
 • Değişkenin üssü en büyük olan terimin katsayısına polinomun katsayısı denir.
 • Değişken bulundurmayan terime polinomun sabit terimi denir.

 • f(x) = 3x - 1 fonksiyonunda x in üssü 1 doğal sayı olduğundan f(x) fonksiyonu polinomdur.
 • g(x) = -1 fonksiyonu -1x0 olarak da yazılabileceği ve x in üssü 0 doğal sayı olduğundan g(x) fonksiyonu polinomdur.
 • h(x) = x + 1 fonksiyonu x1/2 + 1 olarak da yazılabileceği ve x in üssü 12 doğal sayı olmadığından h(x) fonksiyonu polinom değildir.

Bir polinomun sabit terimini bulmak için değişken yerine sıfır yazılır.

P(x+1) = 5x2 + 3x - 2 olduğuna göre P(2x+1) polinomunun sabit terimi kaçtır?
P(2x+1) de x = 0 için P(2x+1) = P(1) olur.
P(x+1) de P(1) için x = 0 olmalıdır.
x yerine 0 yazılırsa P(1) = -2 olarak bulunur.

an = an-1 = ...... = a2 = a1 = 0 ve a0 ≠ 0 olmak üzere
P(x) = anxn + an-1xn-1 + .... a2x2 + a1x + a0 polinomuna sabit polinom denir ve P(x) = a0 şeklinde gösterilir.Sabit polinomun derecesi sıfırdır.

P(x) = (a-1)x3 + (b-2a)x + 5 sabit polinom ise a+b kaçtır?
Sabit polinom olduğundan değişkenlerin katsayıları sıfır olmalıdır.
a - 1 = 0 dan a = 1 olur.
b - 2.1 = 0 dan b = 2 olur.Cevap 2 + 1 = 3 dür.

an = an-1 = ...... = a2 = a1 = a0 = 0 olmak üzere
P(x) = anxn + an-1xn-1 + .... a2x2 + a1x + a0 polinomuna yani tüm terimleri sıfır olan sıfır polinom denir ve P(x) = 0 şeklinde gösterilir.Sabit polinomun derecesi belirsizdir.

Dereceleri eşit olan iki polinomun aynı dereceli terimlerinin katsayıları birbirine eşit ise bu iki polinoma eşit polinomlar denir.

P(x) = (n-2)x2 + 4x ve Q(x) = 3x2 + (m+1)x polinomlarında P(x) = Q(x) olduğuna göre m + n kaçtır?
n - 2 = 3 den n = 5 olur.
m + 1 = 4 den m = 3 olur.5 + 3 ile cevap 8 olur.

Bir P polinomu birden fazla değişken içeriyorsa bu tür polinomlara çok değişkenli polinom denir.P(x,y,...) şeklinde gösterilir.

Çok değişkenli polinomların derecesi terimlerin derecelerinden en büyük olanıdır.Terim derecesi değişkenlerin kuvvetlerinin toplamı ile bulunur.
P(x,y) = 3x2y5 + 2x3y3 + 2 polinomunda ilk terimin kuvvetleri toplamı 2 + 5 ile 7 olur.En büyük derece bu olduğundan polinomunda derecesi 7 dir.

Polinomlarda işlemler

Polinomlar toplanıp çıkarılırken sadece aynı dereceli terimler (benzer terim) kendi aralarında toplanır çıkarılır.İşlem sonunda elde edilen polinomun derecesi işleme alınan polinomlardan derecesi büyük olana eşittir.

P(x) = 2x3 + 3x2 + 5 , Q(x) = x2 - 1 polinomları verilmiştir. P(x) + Q(x) ifadesin bulunuz ?
2x3 + 3x2 + 5 + x2 - 1 ifadesinde benzer terimler işleme alınırsa 2x3 + 4x2 + 4 olur.

İki polinom çarpılırken ilk polinomun her bir terimi diğer polinomun her bir terimi ile ayrı ayrı çarpılır.Elde edilen polinomda aynı dereceli terimler toplanır.

 • der[P(x)] = n , der[Q(x)] = m olsun.
 • der[P(x).Q(x)] = n + m olur.
 • der[P(x)] = n ise P(x) = xn alınabilir.Bu durumda Pk(x) = (xn)k = xn.k ve P(xk) = (xk)n = xn.k olduğundan
  der[Pk(x)] = der[P(xk)] = n.k olur.
 • der{P[Q(x)]} = m.n olur.

P(x) polinomunun derecesi 4 , Q(x) polinomunun derecesi 5 olduğuna göre P(x3).Q2(x) polinomunun derecesi kaçtır?
P(x) = x4 , Q(x) = x5 seçilebilir.
P(x3) = (x4)3 = x12 olur.
Q2(x) = x5.x5 =x10 olur.
P(x3).Q2(x) = x12.x10 = x22 olduğundan cevap 22 olarak bulunur.

P(x) ve Q(x) birer polinom , Q(x) ≠ 0 ve der[P(x)] ≥ der[Q(x)] olmak üzere
10.sınıf matematik polinom

 • der[K(x)] < der[Q(x)]
 • K(x) = 0 ise P(x) , Q(x) e tam bölünür.
 • der[P(x)] = m ve der[Q(x)] = n ise der[P(x)Q(x)] = m - n

Bölme işlemi yapılırken bölünenin derecesi en büyük terimi bölenin en büyük dereceli terimine bölünür.Bulunan bölen ile çarpılıp bölünenin bir altına yazılır.Bu işlem yapılamayana kadar işlem devam eder.Aşağıda bir örnek bulunmaktadır.
polinom bölme

Bir P(x) polinomu ax + b ile tam bölünüyorsa P(- ba) = 0 olur.Bu durumda ax + b , P(x) polinomunun bir çarpanıdır.
Bir P(x) polinomu ax + b ile bölündüğünde K = P(- ba) = 0 ise x = - ba , P(x) = 0 denkleminin sıfırı (kökü) olur.

P(x) = 3x2 + ax + 2 polinomunun x - 1 ile bölümünde kalan 10 olduğuna göre a kaçtır?
x - 1 = 0 → x = 1 olduğundan polinomun x - 1 ile bölümünde kalan P(1) = 10 olur.
P(1) = 3.1 + a.1 + 2 = 10 dan a = 5 olarak bulunur.

Polinomların çarpanlara ayrılması

P(x) , A(x) ve B(x) birer polinom olmak üzere P(x) = A(x).B(x) şeklinde yazılabiliyorsa A(x) ve B(x) polinomları P(x) polinomunun birer çarpanıdır.
P(x) polinomu sabit polinomdan farklı iki veya daha fazla polinomun çarpımı şeklinde yazılabiliyorsa çarpanlarına ayrılabilen polinom (indirgenebilir polinom) , aksi halde ise çarpanlarına ayrılamayan polinom (indirgenemeyen polinom) denir.
Başkatsayısı 1 olan indirgenemeyen polinoma asal polinom denir.

 • P(x) = x3 - 3x2 + 5x - 1 polinomu P(x) = ( x2+5).(x-3) şeklinde çarpanlarına ayrılabilir.
 • P(x) = 3x - 5 ve Q(x) = 3x2 + 1 polinomları çarpanlarına ayrılamayan polinomlardır.
 • P(x) = x2 + 6 ve Q(x) = x + 5 polinomlarının başkatsayıları 1 ve indirgenemeyen polinom olduklarından asal polinomlardır.

Çarpanlara ayırma yöntemleri

a) Ortak çarpan parantezine alma yöntemi

Bir ifanin her teriminde ortak çarpan varsa bu ifade ortak çarpan parantezine alınarak çarpanlarına ayrılabilir.
x4y3 + x5y = x4y(y2+x)

 • n ∈ Z olmak üzere
 • (x - y)2n = (y - x)2n
 • (x - y)2n+1 = (-1)(y - x)2n+1

(x-y)4 + (y-x)5 ifadesini çarpanlarına ayırın.
(y-x)5 = (-1).(x-y)5
(x-y)4 + (y-x)5 = (x-y)4 + (-1).(x-y)5
(x-y)4 - (x-y)5
(x-y)4 - (x-y)4.(x-y)
(x-y)4(1 - (x-y) )
(x-y)4(1 - x + y) olur.

Gruplandırarak çarpanlara ayırma yöntemi

Tüm terimlerde ortak çarpan yoksa ortak çarpan olan terimler gruplanır ve çarpanlarına ayrılır.

2ax + 3by + 2ay + 3bx ifadesini çarpanlara ayırmak için (2ax + 2ay) + (3by + 3bx) şeklinde gruplanır.
2a(x + y) + 3b(x + y) olur.
(2a + 3b)(x + y) olur.

Özdeşliklerden yararlanarak çarpanlara ayırma
 • İki kare farkı özdeşliği
  x2 - y2 = (x-y).(x+y) olur.
 • İki küp farkı özdeşliği
  x3 - y3 = (x-y).(x2+xy+y2) olur.
 • İki küp toplamı özdeşliği
  x3 + y3 = (x+y).(x2-xy+y2) olur.
 • n ∈ Z+ olmak üzere
  xn - yn = (x-y).(xn-1y0+xn-2y1+....x0yn-1)
  xn + yn = (x+y).(xn-1y0-xn-2y1+....x0yn-1)(n tek ise)
 • Tam kare ifadeler
  • (x+y)2 = x2 + 2xy + y2
  • (x-y)2 = x2 - 2xy + y2
  • (x+y+z)2 = x2 + y2 + z2 + 2(xy + yz + xz)
 • Tam küp ifadeler
  • (x+y)3 = x3 + 3x2y + 3xy2 + y3
   (x+y)3 = x3 + y3 + 3xy(x+y)
  • (x-y)3 = x3 - 3x2y + 3xy2 - y3
   (x-y)3 = x3 - y3 - 3xy(x-y)
Değişken değiştirme ile çarpanlara ayırma yöntemi

Bu yöntem karmaşık ifadeleri basitleştirmek için kullanılır.Bir ifade yerine bir değişken kullanılır.Çarpanlara ayrıldıktan sonra yeni değişken yerine eskisi yazılır.

ax2+bx+c şeklindeki üç terimlilerin çarpanlara ayrılması
 • a = 1 ise b = m + n ve c = m.n olacak şekilde m,n ∈ R varsa ifade x2 + (m+n)x + (m.n) = (x+m).(x+n) şeklinde çarpanlara ayrılır.
  x2 - x - 6 ifadesi -1 = (-3)+2 , -6 = (-3).2 olduğundan (x-3).(x+2) olur.
 • a ≠ 1 ise a = m.s , c = n.r ve b = m.r+n.s olacak şekilde m,n,r ve s ∈ R varsa ifade (mx+n).(sx+r) şeklinde çarpanlara ayrılır.
Terim ekleyip çıkarma yoluyla çarpanlara ayırma

Yukarıdaki yöntemlerle çarpanlarına ayırlamayan ifadeler uygun terimler eklenip çıkarılarak bilinen özdeşlik tam kare gibi ifadelere benzetilerek çarpanlarına ayrılır.Önerilen sayfalar
Polinomlar konu anlatımı